دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه از كليه سهامداران ممتار دعوت می گردددر جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ 1396/11/18راس ساعت 14:00 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس :نلسون ماندلا خیابان تابان غربی پلاک 59 طبقه چهارم برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد. -تصویب...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست