دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/09نزد سازمان بورس
منبع -
مقدمه 1.موضوع بند 11امید نامه سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از 500.000واحد به 1.000.000واحد افزایش یافت . 2.موضوع بند 8-4امید نامه افزایش ثبت درخواست صدور و ابطال از ساعت 16به 18
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق