دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.02.109
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 09 اردیبهشت ماه 1396 به شرح زیر می باشد.1.آقای محسن محمود زاده مرقی نماینده سهامدار ممتاز( بانک انصار) با 49،995سهم ممتاز 2.آقای رضا عبدالهی نماینده سهامدار ممتاز(شرکت صرافی انصار )با5سهم ممتاز3.آقای رامین خدابنده نماینده متولی صندوق 4.آقای سید علی شیرازی نماین...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق