دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه از كليه سهامداران ممتار دعوت می گردددر جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ 1396/02/09راس ساعت 14:00 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس :نلسون ماندلا خیابان تابان غربی پلاک 59 طبقه چهارم برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می ...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق