رديف نام تعداد
1 شرکت بانک انصار 27.495
2 شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد 22.500
3 شرکت کارگزاری بانک انصار 5
  مجموع
50.000