صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/04/04 1,147,454 1,147,454 0 0 1,108,627 0 567,000 541,627 621,492,332,064
142 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/04/03 1,147,464 1,147,464 0 15,267 1,108,627 0 567,000 541,627 621,497,652,581
143 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/04/02 1,147,471 1,147,471 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 603,982,677,362
144 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/04/01 1,147,477 1,147,477 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 603,986,141,900
145 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/31 1,147,484 1,147,484 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 603,989,606,438
146 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/30 1,147,490 1,147,490 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 603,993,070,976
147 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/29 1,147,497 1,147,497 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 603,996,535,514
148 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/28 1,147,504 1,147,504 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,000,000,052
149 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/27 1,147,510 1,147,510 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,003,464,590
150 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/26 1,147,517 1,147,517 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,006,929,128
151 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/25 1,147,523 1,147,523 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,010,393,666
152 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/24 1,147,530 1,147,530 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,013,858,204
153 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/23 1,147,537 1,147,537 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,017,322,742
154 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/22 1,147,543 1,147,543 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,020,787,280
155 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/21 1,147,550 1,147,550 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,024,251,818
156 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/20 1,147,556 1,147,556 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,027,716,356
157 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/19 1,147,563 1,147,563 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,031,230,894
158 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/18 1,147,570 1,147,570 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,034,695,432
159 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/17 1,147,576 1,147,576 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,038,159,970
160 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/03/16 1,147,523 1,147,523 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,010,045,936