صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/21 1,146,158 1,146,158 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,563,657,463
142 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/20 1,146,166 1,146,166 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,569,500,298
143 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/19 1,146,174 1,146,174 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,575,343,151
144 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/18 1,146,182 1,146,182 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,581,186,021
145 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/17 1,146,190 1,146,190 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,587,028,909
146 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/16 1,146,147 1,146,147 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,556,147,732
147 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/15 1,146,155 1,146,155 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,561,990,545
148 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/14 1,146,163 1,146,163 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,567,833,375
149 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/13 1,146,171 1,146,171 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,573,676,223
150 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/12 1,146,180 1,146,180 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,579,519,088
151 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/11 1,146,188 1,146,188 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,585,361,971
152 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/10 1,146,196 1,146,196 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,591,204,871
153 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/09 1,146,204 1,146,204 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,597,047,789
154 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/08 1,146,212 1,146,212 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,602,890,724
155 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/07 1,146,220 1,146,220 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,608,733,677
156 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/06 1,146,228 1,146,228 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,614,576,646
157 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/05 1,146,236 1,146,236 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,620,419,632
158 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/04 1,146,244 1,146,244 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,626,262,636
159 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/03 1,146,252 1,146,252 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,632,105,657
160 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/10/02 1,146,260 1,146,260 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,637,948,696