صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/21 1,145,747 1,145,747 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,266,253,873
82 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/20 1,145,755 1,145,755 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,272,130,329
83 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/19 1,145,763 1,145,763 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,278,056,802
84 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/18 1,145,771 1,145,771 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,283,898,784
85 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/17 1,145,779 1,145,779 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,289,740,783
86 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/16 1,145,750 1,145,750 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,268,904,420
87 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/15 1,145,758 1,145,758 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,274,746,375
88 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/14 1,145,767 1,145,767 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,280,588,348
89 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/13 1,145,775 1,145,775 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,286,430,338
90 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/12 1,145,783 1,145,783 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,292,272,344
91 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/11 1,145,791 1,145,791 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,298,114,368
92 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/10 1,145,799 1,145,799 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,303,956,409
93 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/09 1,145,807 1,145,807 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,309,798,468
94 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/08 1,145,815 1,145,815 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,315,640,544
95 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/07 1,145,823 1,145,823 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,321,482,638
96 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/06 1,145,831 1,145,831 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,327,324,749
97 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/05 1,145,839 1,145,839 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,333,166,878
98 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/04 1,145,847 1,145,847 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,339,009,024
99 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/03 1,145,855 1,145,855 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,344,851,188
100 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/02 1,145,863 1,145,863 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,350,693,369