صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/02 1,147,051 1,147,051 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,209,488,912
82 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/01 1,147,060 1,147,060 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,215,452,717
83 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/31 1,147,068 1,147,068 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,221,416,540
84 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/30 1,147,076 1,147,076 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,227,380,381
85 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/29 1,147,084 1,147,084 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,233,344,239
86 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/28 1,147,093 1,147,093 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,239,308,116
87 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/27 1,147,101 1,147,101 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,245,272,010
88 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/26 1,147,109 1,147,109 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,251,235,922
89 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/25 1,147,117 1,147,117 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,257,199,852
90 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/24 1,147,126 1,147,126 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,263,163,800
91 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/23 1,147,134 1,147,134 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,269,127,765
92 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/22 1,147,142 1,147,142 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,275,091,749
93 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/21 1,147,150 1,147,150 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,281,055,750
94 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/20 1,147,159 1,147,159 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,287,019,769
95 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/19 1,147,167 1,147,167 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,292,983,806
96 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/18 1,147,175 1,147,175 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,298,997,861
97 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/17 1,147,183 1,147,183 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,304,961,933
98 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/16 1,147,136 1,147,136 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,270,710,504
99 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/15 1,147,144 1,147,144 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,276,724,492
100 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/05/14 1,147,153 1,147,153 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,282,688,498