صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/12 1,145,617 1,145,617 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,172,155,597
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/11 1,145,622 1,145,622 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,175,666,821
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/10 1,145,626 1,145,626 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,179,178,045
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/09 1,145,631 1,145,631 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,182,689,269
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/08 1,145,636 1,145,636 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,186,200,493
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/07 1,145,641 1,145,641 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,189,711,717
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/06 1,145,646 1,145,646 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,193,222,941
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/05 1,145,651 1,145,651 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,196,734,165
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/04 1,145,655 1,145,655 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,200,245,389
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/03 1,145,660 1,145,660 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,203,756,613
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/02 1,145,665 1,145,665 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,207,267,837
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/01/01 1,145,673 1,145,673 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,213,255,341
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/29 1,145,682 1,145,682 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,219,242,861
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/28 1,145,690 1,145,690 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,225,119,176
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/27 1,145,698 1,145,698 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,230,995,508
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/26 1,145,706 1,145,706 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,236,871,858
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/25 1,145,714 1,145,714 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,242,748,225
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/24 1,145,722 1,145,722 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,248,624,611
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/23 1,145,730 1,145,730 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,254,501,014
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/22 1,145,739 1,145,739 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,260,377,435