صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/22 1,146,942 1,146,942 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,131,578,270
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/21 1,146,951 1,146,951 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,137,541,842
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/20 1,146,959 1,146,959 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,143,505,432
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/19 1,146,967 1,146,967 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,149,469,040
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/18 1,146,975 1,146,975 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,155,432,666
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/17 1,146,983 1,146,983 0 1 1,290,778 0 567,000 723,778 830,161,396,309
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/16 1,146,936 1,146,936 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,125,997,512
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/15 1,146,944 1,146,944 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,131,961,068
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/14 1,146,953 1,146,953 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,137,924,642
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/13 1,146,961 1,146,961 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,143,888,233
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/12 1,146,969 1,146,969 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,149,851,842
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/11 1,146,977 1,146,977 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,155,815,469
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/10 1,146,986 1,146,986 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,161,779,113
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/09 1,146,994 1,146,994 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,167,742,776
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/08 1,147,002 1,147,002 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,173,706,456
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/07 1,147,010 1,147,010 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,179,670,154
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/06 1,147,019 1,147,019 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,185,633,870
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/05 1,147,027 1,147,027 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,191,597,604
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/04 1,147,035 1,147,035 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,197,561,355
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/06/03 1,147,043 1,147,043 0 0 1,290,777 0 567,000 723,777 830,203,525,125