صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/29 1,233,121 1,232,319 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 986,342,835,155
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/28 1,233,325 1,232,521 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 986,504,964,163
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/27 1,235,003 1,234,199 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 987,848,336,225
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/26 1,235,009 1,234,205 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 987,852,481,836
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/25 1,235,018 1,234,214 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 987,860,252,804
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/24 1,235,028 1,234,224 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 987,868,023,772
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/23 1,235,038 1,234,234 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 987,875,794,740
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/22 1,239,520 1,238,699 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 991,449,503,161
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/21 1,233,439 1,232,645 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 986,603,972,865
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/20 1,227,673 1,226,915 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 982,017,702,389
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/19 1,221,959 1,221,222 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 977,460,990,951
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/18 1,221,704 1,220,967 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 977,257,382,159
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/17 1,221,712 1,220,976 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 977,264,075,948
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/16 1,221,272 1,220,536 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 976,911,911,758
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/15 1,217,457 1,216,725 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 973,861,649,984
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/14 1,215,391 1,214,667 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 972,214,944,474
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/13 1,209,948 1,209,249 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 967,878,141,681
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/12 1,209,959 1,209,261 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 967,887,468,206
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/11 1,204,657 1,203,983 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 963,663,092,724
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/07/10 1,204,668 1,203,994 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 963,672,236,983