صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/10 1,136,127 1,135,447 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 908,806,913,603
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/09 1,134,466 1,133,799 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 907,488,096,066
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/08 1,134,479 1,133,812 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 907,498,505,081
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/07 1,134,492 1,133,825 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 907,508,914,127
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/06 1,138,431 1,137,743 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 910,644,787,123
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/05 1,140,430 1,139,733 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 912,237,953,982
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/04 1,140,443 1,139,747 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 912,248,541,314
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/03 1,140,456 1,139,760 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 912,259,128,678
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/02 1,141,494 1,140,790 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 913,083,821,535
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/03/01 1,141,507 1,140,803 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 913,094,452,242
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/31 1,141,521 1,140,817 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 913,105,082,981
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/30 1,143,367 1,142,661 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 914,581,263,357
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/29 1,142,731 1,142,040 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 914,084,463,016
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/28 1,139,142 1,138,467 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 911,224,690,808
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/27 1,137,199 1,136,534 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 909,677,353,194
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/26 1,139,617 1,138,934 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 911,598,098,551
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/25 1,139,631 1,138,947 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 911,608,543,876
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/24 1,139,644 1,138,960 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 911,618,989,233
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/23 1,142,143 1,141,443 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 913,606,134,331
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/02/22 1,145,389 1,144,668 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 916,187,801,658