صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/06 1,145,831 1,145,831 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,327,324,749
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/05 1,145,839 1,145,839 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,333,166,878
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/04 1,145,847 1,145,847 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,339,009,024
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/03 1,145,855 1,145,855 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,344,851,188
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/02 1,145,863 1,145,863 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,350,693,369
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/12/01 1,145,871 1,145,871 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,356,535,568
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/30 1,145,880 1,145,880 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,362,377,784
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/29 1,145,888 1,145,888 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,368,220,018
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/28 1,145,896 1,145,896 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,374,062,269
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/27 1,145,904 1,145,904 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,379,904,538
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/26 1,145,912 1,145,912 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,385,746,824
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/25 1,145,920 1,145,920 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,391,589,128
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/24 1,145,928 1,145,928 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,397,431,449
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/23 1,145,936 1,145,936 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,403,273,788
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/22 1,145,944 1,145,944 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,409,116,144
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/21 1,145,952 1,145,952 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,414,958,518
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/20 1,145,960 1,145,960 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,420,800,909
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/19 1,145,968 1,145,968 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,426,643,318
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/18 1,145,976 1,145,976 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,432,485,744
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/11/17 1,145,984 1,145,984 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,438,328,186