صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/14 1,204,144 1,203,643 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 963,391,050,618
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/13 1,200,395 1,199,901 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 960,395,867,735
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/12 1,197,967 1,197,475 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 958,454,120,283
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/11 1,194,214 1,193,730 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 955,456,602,995
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/10 1,190,480 1,190,004 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 952,474,214,401
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/09 1,190,492 1,190,016 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 952,483,822,144
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/08 1,190,504 1,190,028 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 952,493,429,917
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/07 1,187,019 1,186,543 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 949,704,112,811
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/06 1,183,499 1,183,027 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 946,890,209,386
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/05 1,181,695 1,181,217 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 945,441,534,410
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/04 1,180,284 1,179,802 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 944,308,621,388
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/03 1,179,497 1,179,016 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 943,679,817,191
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/02 1,179,512 1,179,031 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 943,691,961,722
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/05/01 1,179,527 1,179,047 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 943,704,106,289
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/31 1,177,732 1,177,144 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 942,181,451,527
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/30 1,181,053 1,180,447 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 944,825,342,837
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/29 1,177,734 1,176,984 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 942,052,963,115
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/28 1,175,688 1,174,957 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 940,431,246,524
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/27 1,176,138 1,175,404 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 940,788,739,112
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1399/04/26 1,176,154 1,175,420 0 0 1,367,396 0 567,000 800,396 940,801,637,295