صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/28 1,146,693 1,146,693 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,951,042,194
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/27 1,146,701 1,146,701 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,957,005,227
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/26 1,146,709 1,146,709 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,962,968,278
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/25 1,146,718 1,146,718 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,968,931,347
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/24 1,146,726 1,146,726 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,974,894,433
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/23 1,146,734 1,146,734 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,980,857,538
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/22 1,146,742 1,146,742 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,986,820,660
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/21 1,146,750 1,146,751 1- 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,992,783,800
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/20 1,146,759 1,146,759 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,998,746,958
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/19 1,146,767 1,146,767 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,004,710,134
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/18 1,146,775 1,146,775 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,010,673,327
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/17 1,146,783 1,146,783 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,016,636,539
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/16 1,146,736 1,146,736 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,982,444,750
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/15 1,146,744 1,146,744 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,988,407,876
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/14 1,146,753 1,146,753 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 829,994,371,021
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/13 1,146,761 1,146,761 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,000,334,183
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/12 1,146,769 1,146,769 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,006,297,363
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/11 1,146,777 1,146,777 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,012,260,561
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/10 1,146,786 1,146,786 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,018,223,777
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 1398/07/09 1,146,794 1,146,794 0 0 1,290,778 0 567,000 723,778 830,024,187,010