صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ نزد اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸)تمدید مجوزدوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۵ روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۵:۱۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۷ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۶:۳۰مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۸ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۵:۴۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۴۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۱۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۵ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب صورت مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۹ روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۲۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۳۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۳۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - امید نامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۳۴ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۳۵ آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۳۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۳۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۴۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۴۲ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۴۳ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۴۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۴۵ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰