صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - امید نامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۵ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۶ آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۱۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۱۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۲۰ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۲۳ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۲۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۲۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۲۶ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰