مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/28 دریافت خبر 1397/11/28
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ 1397/11/28 دریافت خبر 1397/11/17
3 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 دریافت خبر 1397/11/17
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/10 دریافت خبر 1397/11/10
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/30 دریافت خبر 1397/08/30
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/01
7 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/11/18 - امید نامه ای دریافت خبر 1396/12/26
8 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/11/18 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/12/12
9 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/11/07
10 آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/24
11 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
12 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/09نزد سازمان بورس دریافت خبر 1396/02/24
13 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.02.109 دریافت خبر 1396/02/10
14 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/01/28
15 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/12نزد سازمان بورس دریافت خبر 1395/12/22
16 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/12 دریافت خبر 1395/11/13
17 دعوت به مجمع دریافت خبر 1395/10/26
18 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ24/12/1394 دریافت خبر 1395/01/15
19 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر 1394/11/28
20 صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر 1394/08/20