صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۴۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۱۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۷ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب صورت مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۱ روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - امید نامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۷ آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۲۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۲۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۳۱ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۳۴ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۳۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۳۶ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۳۷ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰