صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲ روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۵:۱۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۴ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۶:۳۰مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۵ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۵:۴۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۴۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت ۱۵:۱۵) ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۲ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب صورت مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۶ روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۲۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۲۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - امید نامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۳۱ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۳۲ آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۳۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۳۴ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۳۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۳۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۳۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۳۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۴۰ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۴۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۴۲ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰