صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب صورت مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴ روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - امید نامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۰ آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۲۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۲۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
۲۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۲۴ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲نزد سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۲۷ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
۲۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
۲۹ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۳۰ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰