مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصاردر تاریخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/01
2 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/11/18 - امید نامه ای دریافت خبر 1396/12/26
3 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/11/18 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/12/12
4 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/11/07
5 آگهی ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/24
6 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ1396/07/25 دریافت خبر 1396/08/07
7 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/09نزد سازمان بورس دریافت خبر 1396/02/24
8 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.02.109 دریافت خبر 1396/02/10
9 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/01/28
10 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/12نزد سازمان بورس دریافت خبر 1395/12/22
11 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/12 دریافت خبر 1395/11/13
12 دعوت به مجمع دریافت خبر 1395/10/26
13 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصارمورخ24/12/1394 دریافت خبر 1395/01/15
14 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دریافت خبر 1394/11/28
15 صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار دریافت خبر 1394/08/20