صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت وضعیت پرتفوی1397/10/30 دانلود
1397/10/20 1397/10/20 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/10/20 1397/10/20 صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1397/10/04 1397/10/04 صورت وضعیت پرتفوی1397/09/30 دانلود
1397/09/28 1397/09/28 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/09/28 1397/09/28 صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/07 1397/09/07 صورت وضعیت پرتفوی1397/08/30 دانلود
1397/08/07 1397/08/07 گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/09 1397/07/09 صورت وضعیت پرتفوی1397/06/31 دانلود
1397/06/26 1397/06/26 گزارش عملکردنه ماهه منتهی به 1397/05/31( حسابرسی شده) دانلود
1397/06/26 1397/06/26 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1397/05/31( حسابرسی نشده) دانلود
1397/06/10 1397/06/10 صورت وضعیت پرتفوی1397/05/31 دانلود
1397/05/06 1397/05/06 صورت وضعیت پرتفوی1397/04/31 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/02/31( حسابرسی شده) دانلود
1397/05/03 1397/05/03 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/02/31( حسابرسی شده) دانلود
1397/04/09 1397/04/09 صورت وضعیت پرتفوی1397/03/31 دانلود
1397/03/30 1397/03/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/02/31( حسابرسی نشده) دانلود
1397/03/30 1397/03/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/02/31( حسابرسی نشده) دانلود
1397/03/09 1397/03/09 صورت وضعیت پرتفوی1397/02/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 صورت وضعیت پرتفوی1397/01/01 دانلود
1397/01/26 1397/01/26 صورت وضعیت پرتفوی 1396/12/30 دانلود
1396/12/26 1396/12/26 گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/26 1396/12/26 صورتهای مالی3 ماهه منتهی به 1396/11/30( حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/09 1396/12/09 صورت وضعیت پرتفوی 1396/11/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی 1396/10/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/19 1396/10/19 گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار)منتهی به تاریخ30-08-1396 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/05/31( حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/05/31( حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/02 1396/05/02 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/02/31( حسابرسی شده) دانلود
1396/05/02 1396/05/02 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/02/31( حسابرسی شده) دانلود
1396/03/30 1396/03/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/02/31( حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/30 1396/03/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/02/31( حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/25 1395/12/25 صورتهای مالی3 ماهه منتهی به 1395/11/30( حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/25 1395/12/25 گزارش عملکرد دوره 3ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1395 دانلود
1395/10/22 1395/10/22 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1395/08/30 دانلود
1395/10/22 1395/10/22 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1395/09/21 1395/09/21 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 1395/08/30 دانلود
1395/09/21 1395/09/21 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1395/05/31( حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31 مرداد 1395 دانلود
1395/04/31 1395/04/31 گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1395 دانلود
1395/04/31 1395/04/31 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/02/31( حسابرسی شده) دانلود
1395/03/19 1395/03/19 گزارش عملکرد منتهی به 1395-02-31 دانلود
1395/03/19 1395/03/19 صورتهاي مالي دوره مالي 5 ماهو 29روز منتهي به 31-02-1395 (حسابرسی نشده) دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورتهای مالی 2ماه 29روزه منتهی به 1394/11/30 (حسابرسی نشده ) دانلود
1394/12/24 1394/12/24 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1394/12/18 1394/12/18 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دانلود
1394/11/13 1394/11/13 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/08/30(حسابرسی نشده) دانلود