صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۴/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۳/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۲/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۱/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ اصلاحیه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده )(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ گزارش عملکردنه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی۱۳۹۷/۰۱/۰۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد دوره ۳ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ صورتهای مالی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار)منتهی به تاریخ۳۰-۰۸-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورتهای مالی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد دوره ۳ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵-۰۲-۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماهو ۲۹روز منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورتهای مالی ۲ماه ۲۹روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آرمان انصار دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود