صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۰.۳۱۲ %۰.۰۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱.۴۴۱ %۲.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۱.۹۱۲ %۲۰.۵۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۵.۰۱۹ %۱۰۴.۰۰۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۵.۰۳۱ %۳۴۷.۴۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۴.۹۲۴ %۶۷۷.۱۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ %۲۰.۳۸۱ %۳۰۶۳.۸۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۶۰۳۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۶۸)% (۹۸.۶۲)%