صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۰۱)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۰۵)% %۱۲.۸۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱۷)% %۱۴.۰۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۵۲)% %۲۹.۰۰۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۱۰۲)% %۵۹.۹۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۵۹۵)% %۱۴۱.۲۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ %۱۴.۶۲۷ %۵۳۳.۴۷۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۷۶۰۳۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۶۸)% (۹۸.۶۲)%