صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۰.۱۴۵ %۳.۷۲۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۰.۳۷۸)% %۱.۴۲۳
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۱.۲۲۵)% %۱۰.۸۶۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۰.۹۰۳)% %۸۸.۸۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۰.۹۵۴)% %۲۰۴.۰۳۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۱.۰۵۶)% %۳۳۳.۶۷۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۱۳.۵۶۱ %۱۴۴۳.۸۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۷۶۰۳۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۶۸)% (۹۸.۶۲)%