صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۷ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۶۰۵ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۰۷ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۰۹ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۱۲ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۱۴ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۱۷ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۱۹ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۲۱ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۲۴ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۱۳ ۰.۵۸ % ۸۲۸,۶۲۶ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ %