ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/04 717,408 99.8 % 0 0 % 1,182 0.16 % 246 0.03 % 717,408 99.8 %
2 1396/12/03 717,408 99.8 % 0 0 % 1,182 0.16 % 247 0.03 % 717,408 99.8 %
3 1396/12/02 717,408 99.8 % 0 0 % 1,182 0.16 % 247 0.03 % 717,408 99.8 %
4 1396/12/01 716,588 99.8 % 0 0 % 1,182 0.16 % 248 0.03 % 716,588 99.8 %
5 1396/11/30 716,588 99.8 % 0 0 % 1,182 0.16 % 248 0.03 % 716,588 99.8 %
6 1396/11/29 714,940 99.13 % 0 0 % 6,021 0.83 % 249 0.03 % 714,940 99.13 %
7 1396/11/28 713,690 99.45 % 0 0 % 3,667 0.51 % 248 0.03 % 713,690 99.45 %
8 1396/11/27 712,224 98.49 % 0 0 % 10,667 1.48 % 248 0.03 % 712,224 98.49 %
9 1396/11/26 712,224 98.49 % 0 0 % 10,667 1.48 % 246 0.03 % 712,224 98.49 %
10 1396/11/25 712,224 98.49 % 0 0 % 10,667 1.48 % 244 0.03 % 712,224 98.49 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق