ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 832,731 99.85 % 0 0 % 1,098 0.13 % 152 0.02 % 832,731 99.85 %
2 1397/02/31 832,516 99.75 % 0 0 % 1,942 0.23 % 152 0.02 % 832,516 99.75 %
3 1397/02/30 831,969 99.93 % 0 0 % 423 0.05 % 153 0.02 % 831,969 99.93 %
4 1397/02/29 830,753 99.76 % 0 0 % 1,818 0.22 % 154 0.02 % 830,753 99.76 %
5 1397/02/28 830,022 99.74 % 0 0 % 1,990 0.24 % 154 0.02 % 830,022 99.74 %
6 1397/02/27 830,022 99.74 % 0 0 % 1,990 0.24 % 154 0.02 % 830,022 99.74 %
7 1397/02/26 830,022 99.74 % 0 0 % 1,990 0.24 % 155 0.02 % 830,022 99.74 %
8 1397/02/25 829,371 99.84 % 0 0 % 1,162 0.14 % 155 0.02 % 829,371 99.84 %
9 1397/02/24 828,902 99.74 % 0 0 % 1,995 0.24 % 156 0.02 % 828,902 99.74 %
10 1397/02/23 828,550 99.89 % 0 0 % 756 0.09 % 156 0.02 % 828,550 99.89 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق