صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۶۲,۸۹۷ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۶۴۷ ۷.۴۱ % ۸۳۲,۲۱۹ ۸۶.۰۸ % ۶۲,۸۹۷ ۶.۵۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۶۲,۱۳۰ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۶۰۹ ۷.۰۲ % ۸۳۴,۰۲۲ ۸۶.۵۴ % ۶۲,۱۳۰ ۶.۴۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۶۱,۸۰۷ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۶۰۹ ۷.۰۳ % ۸۳۲,۳۹۷ ۸۶.۵۴ % ۶۱,۸۰۷ ۶.۴۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۶۰,۸۶۸ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۳۹ ۶.۵۲ % ۸۳۵,۴۰۱ ۸۷.۱۳ % ۶۰,۸۶۸ ۶.۳۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۳۹ ۶.۵۴ % ۸۳۳,۴۳۴ ۸۷.۲ % ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۳۹ ۶.۵۴ % ۸۳۳,۴۳۶ ۸۷.۲ % ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۳۹ ۶.۵۴ % ۸۳۳,۴۳۹ ۸۷.۲ % ۵۹,۸۴۶ ۶.۲۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۵۹,۸۷۰ ۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۴۵ ۶.۳۳ % ۸۳۲,۸۱۴ ۸۷.۳۹ % ۵۹,۸۷۰ ۶.۲۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۵۹,۲۹۳ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۰ ۶.۱۷ % ۸۳۲,۲۹۵ ۸۷.۵۹ % ۵۹,۲۹۳ ۶.۲۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۶۰,۰۲۹ ۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۰ ۶.۱۸ % ۸۳۰,۱۰۳ ۸۷.۴۹ % ۶۰,۰۲۹ ۶.۳۳ %