ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 84 0.01 % 0 0 %
2 1397/05/26 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 84 0.01 % 0 0 %
3 1397/05/25 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 84 0.01 % 0 0 %
4 1397/05/24 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 83 0.01 % 0 0 %
5 1397/05/23 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 83 0.01 % 0 0 %
6 1397/05/22 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 83 0.01 % 0 0 %
7 1397/05/21 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 82 0.01 % 0 0 %
8 1397/05/20 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 82 0.01 % 0 0 %
9 1397/05/19 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 82 0.01 % 0 0 %
10 1397/05/18 825,038 99.46 % 0 0 % 4,375 0.53 % 81 0.01 % 0 0 %