صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۰۰,۸۳۶ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۸۱ ۶.۲۸ % ۸۲۸,۴۲۵ ۸۳.۵۵ % ۱۰۰,۸۳۶ ۱۰.۱۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۰۰,۹۹۰ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۸۱ ۶.۲۸ % ۸۲۸,۴۲۶ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۰ ۱۰.۱۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۰۰,۹۹۸ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۸۱ ۶.۲۸ % ۸۲۸,۴۳۲ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۸ ۱۰.۱۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۱۶ ۶.۲۷ % ۸۲۸,۴۹۸ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۱۶ ۶.۲۷ % ۸۲۸,۵۰۰ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۱۶ ۶.۲۷ % ۸۲۸,۵۰۲ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۱۶ ۶.۲۷ % ۸۲۸,۵۰۳ ۸۳.۵۴ % ۱۰۰,۹۹۵ ۱۰.۱۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۰۳,۱۸۵ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۱۴۳ ۶.۲۴ % ۸۲۹,۹۵۳ ۸۳.۳۹ % ۱۰۳,۱۸۵ ۱۰.۳۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۹۹,۷۷۳ ۱۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۱۲۰ ۶.۰۷ % ۸۳۰,۵۳۷ ۸۳.۸۶ % ۹۹,۷۷۳ ۱۰.۰۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۹۵,۲۵۳ ۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۸۹ ۵.۸۴ % ۸۳۲,۹۹۶ ۸۴.۵ % ۹۵,۲۵۳ ۹.۶۶ %