صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۶۸,۱۱۴ ۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۸۱ ۱.۸۵ % ۸۲۸,۵۴۶ ۹۰.۷ % ۶۸,۱۱۴ ۷.۴۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۸۱ ۱.۸۵ % ۸۲۸,۵۴۹ ۹۰.۸۳ % ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۸۱ ۱.۸۵ % ۸۲۸,۵۵۲ ۹۰.۸۳ % ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۸۱ ۱.۸۵ % ۸۲۸,۵۵۵ ۹۰.۸۳ % ۶۶,۷۸۵ ۷.۳۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۶۸,۹۴۱ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۵۸ ۹۰.۴۹ % ۶۸,۹۴۱ ۷.۵۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۶۱ ۹۰.۴ % ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۶۴ ۹۰.۴ % ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۶۷ ۹۰.۴ % ۶۹,۷۸۰ ۷.۶۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۷۰,۵۲۵ ۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۷۰ ۹۰.۳۳ % ۷۰,۵۲۵ ۷.۶۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۷۰,۵۲۵ ۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۵۸ ۱.۹۸ % ۸۲۸,۵۷۳ ۹۰.۳۳ % ۷۰,۵۲۵ ۷.۶۹ %