صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۶۲,۳۵۹ ۸۱.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱,۶۰۸ ۰.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۲۴۳ ۱.۲۶ ۵,۳۸۱ ۰.۶۴ ۴,۷۷۱ ۰.۵۷ ۴,۷۶۸ ۰.۵۷
سایر دارایی ها ۶۸,۳۳۳ ۱۱.۹۷ ۸۲۸,۶۶۴ ۹۹.۳۵ ۸۲۸,۵۹۳ ۹۹.۴۲ ۸۲۸,۵۵۷ ۹۹.۴۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۶۲,۲۴۱ ۸۱.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد