ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 460,665 93.87 825,038 99.45 825,038 99.44 825,038 99.41
اوراق 2,099 0.42 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,974 1.62 4,420 0.53 4,450 0.53 4,450 0.53
سایر دارایی ها 6,558 1.33 84 0.01 121 0.01 368 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 376,966 76.81 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد