صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۸۹,۰۹۱ ۶۲.۷۵ ۶۷,۶۲۱ ۷.۲۶ ۶۷,۲۲۱ ۷.۰۷ ۶۲,۸۹۷ ۶.۵۱
اوراق ۱,۳۳۹ ۰.۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۱۵۲ ۱.۳۱ ۳۱,۸۴۶ ۳.۴۲ ۵۰,۸۴۱ ۵.۳۵ ۷۱,۶۴۷ ۷.۴۱
سایر دارایی ها ۲۲۱,۴۵۶ ۳۵.۷۲ ۸۳۲,۰۸۸ ۸۹.۳۲ ۸۳۲,۷۰۸ ۸۷.۵۸ ۸۳۲,۲۱۹ ۸۶.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸۸,۹۹۴ ۶۲.۷۴ ۶۷,۶۲۱ ۷.۲۶ ۶۷,۲۲۱ ۷.۰۷ ۶۲,۸۹۷ ۶.۵۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد