ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 427,933 92.97 842,135 97.53 829,461 95.83 825,038 99.46
اوراق 2,288 0.49 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,293 1.8 14,644 1.69 16,952 1.95 4,375 0.52
سایر دارایی ها 7,140 1.55 8,812 1.02 25,585 2.95 84 0.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 410,829 89.25 651,742 75.48 270,565 31.26 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد