صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۲۴,۶۳۹ ۷۱.۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱,۴۷۷ ۰.۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۹۹۵ ۱.۱۸ ۴,۰۱۵ ۰.۴۸ ۳,۲۶۷ ۰.۳۹ ۳,۲۷۳ ۰.۳۹
سایر دارایی ها ۱۵۸,۸۰۷ ۲۶.۸۳ ۸۲۸,۶۹۲ ۹۹.۵۲ ۸۲۸,۶۲۴ ۹۹.۶۱ ۸۲۸,۵۹۰ ۹۹.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲۴,۵۳۱ ۷۱.۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد