صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰۱,۸۷۹ ۶۶.۱۶ ۲۷,۱۲۲ ۳.۱۳ ۷۱,۸۵۴ ۷.۸۳ ۶۸,۱۱۴ ۷.۴۶
اوراق ۱,۳۹۳ ۰.۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۶,۹۵۸ ۱.۱۵ ۶,۴۸۵ ۰.۷۵ ۱۲,۶۶۸ ۱.۳۸ ۱۶,۸۸۱ ۱.۸۵
سایر دارایی ها ۱۹۷,۲۲۹ ۳۲.۴۷ ۸۳۱,۹۴۰ ۹۶.۱۲ ۸۳۲,۹۸۶ ۹۰.۷۹ ۸۲۸,۵۴۶ ۹۰.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۰۱,۷۷۸ ۶۶.۱۴ ۲۷,۱۲۲ ۳.۱۳ ۷۱,۸۵۴ ۷.۸۳ ۶۸,۱۱۴ ۷.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد