صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷۵,۸۳۸ ۵۹.۲ ۷۵,۳۵۷ ۷.۸۱ ۸۹,۶۴۹ ۹.۲ ۱۰۰,۸۳۶ ۱۰.۱۷
اوراق ۱,۲۸۲ ۰.۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰,۳۲۱ ۱.۶۳ ۵۸,۹۷۷ ۶.۱۱ ۵۴,۱۴۱ ۵.۵۶ ۶۲,۲۸۱ ۶.۲۸
سایر دارایی ها ۲۴۷,۳۶۳ ۳۸.۹۷ ۸۳۰,۳۲۵ ۸۶.۰۷ ۸۳۰,۲۷۱ ۸۵.۲۴ ۸۲۸,۴۲۵ ۸۳.۵۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷۵,۷۴۵ ۵۹.۱۹ ۷۵,۳۵۷ ۷.۸۱ ۸۹,۶۴۹ ۹.۲ ۱۰۰,۸۳۶ ۱۰.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد