ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 388,496 92.09 785,426 99.69 818,665 99.8 832,731 99.85
اوراق 2,506 0.59 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,645 1.81 2,208 0.28 1,468 0.17 1,098 0.13
سایر دارایی ها 6,953 1.64 193 0.02 163 0.01 152 0.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 388,496 92.09 785,426 99.69 818,665 99.8 832,731 99.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق