ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 488,975 94.57 825,038 99.45 825,038 99.48 825,038 99.48
اوراق 1,936 0.37 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,679 1.48 4,169 0.5 3,958 0.47 3,977 0.47
سایر دارایی ها 6,076 1.17 355 0.04 353 0.04 332 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 488,834 94.54 823,179 99.23 825,038 99.48 825,038 99.48
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد