صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ 1395/11/12راس ساعت 14:30 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست