صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصارمورخ ۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه 12010065) ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب صورت مالی 1398/08/30) ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ( تصویب بخشنامه 12010065) ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
5 روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ 1398/03/20 صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
6 روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
7 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
8 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
9 روزنامه کثیرالانتشار( اطلاعات) مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری آرمان انصار ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
سایز صفحه