صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر نامه دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار مورخ 1399/09/01
منبع -
مقدمه نامه دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار مورخ 1399/09/01
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست