صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت 14:00مورخ 1399/02/28)تمدید مجوزدوره فعالیت
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت 14:00مورخ 1399/02/28)تمدید مجوزدوره فعالیت
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست