صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۱۷ تغییرات امیدنامه