صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۹,۸۴۹,۹۸۲,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۵۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۵۵۳
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۱۴۶,۵۵۳ ۱,۱۴۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۴۹,۹۸۲,۹۵۳
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۱۴۶,۵۶۳ ۱,۱۴۶,۵۶۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۵۶,۹۰۳,۸۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۱۴۶,۵۷۲ ۱,۱۴۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۶۳,۸۲۴,۷۵۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۱۴۶,۵۸۲ ۱,۱۴۶,۵۸۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۷۰,۷۱۳,۲۸۴
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۱۴۶,۵۹۰ ۱,۱۴۶,۵۹۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۷۶,۶۰۷,۵۲۳
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۱۴۶,۵۴۵ ۱,۱۴۶,۵۴۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۴۳,۷۱۰,۶۴۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۱۴۶,۵۵۳ ۱,۱۴۶,۵۵۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۴۹,۶۷۳,۳۵۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۱۴۶,۵۶۱ ۱,۱۴۶,۵۶۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۵۵,۶۳۶,۰۸۴
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۱۴۶,۵۶۹ ۱,۱۴۶,۵۶۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۶۱,۵۹۸,۸۳۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۱۴۶,۵۷۷ ۱,۱۴۶,۵۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۶۷,۵۶۱,۵۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۱۴۶,۵۸۶ ۱,۱۴۶,۵۸۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۷۳,۵۲۴,۳۸۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۱۴۶,۵۹۴ ۱,۱۴۶,۵۹۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۷۹,۴۸۷,۱۸۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۱۴۶,۶۰۲ ۱,۱۴۶,۶۰۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۸۵,۴۵۰,۰۰۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۱۴۶,۶۱۰ ۱,۱۴۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۹۱,۴۱۲,۸۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۱۴۶,۶۱۹ ۱,۱۴۶,۶۱۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۸۹۷,۳۷۵,۶۹۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۱۴۶,۶۲۷ ۱,۱۴۶,۶۲۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۰۳,۳۳۸,۵۷۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۱۴۶,۶۳۵ ۱,۱۴۶,۶۳۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۰۹,۳۰۱,۴۶۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۱۴۶,۶۴۳ ۱,۱۴۶,۶۴۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۱۵,۲۶۴,۳۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۱۴۶,۶۵۲ ۱,۱۴۶,۶۵۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۲۱,۲۲۷,۲۹۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۱۴۶,۶۶۰ ۱,۱۴۶,۶۶۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۲۷,۱۹۰,۲۴۰