اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 644,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 355,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 702,145,324,440
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,098,973
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,090,074
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,090,074
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 1,098,973 1,090,074 0 0 917,471 0 273,345 644,126 702,145,324,440
  2 1396/12/03 1,099,040 1,090,141 0 0 917,471 0 273,345 644,126 702,188,191,533
  3 1396/12/02 1,099,106 1,090,208 0 0 917,471 0 273,345 644,126 702,231,058,934
  4 1396/12/01 1,099,172 1,090,283 0 2,149 917,471 0 273,345 644,126 702,279,753,734
  5 1396/11/30 1,099,238 1,090,320 0 0 915,322 0 273,345 641,977 699,960,307,322
  6 1396/11/29 1,099,302 1,090,404 0 2,253 915,322 0 273,345 641,977 700,014,374,551
  7 1396/11/28 1,099,366 1,090,452 0 0 913,069 0 273,345 639,724 697,588,368,484
  8 1396/11/27 1,099,429 1,090,534 0 0 913,069 0 273,345 639,724 697,640,740,814
  9 1396/11/26 1,099,492 1,090,596 0 0 913,069 0 273,345 639,724 697,680,728,315
  10 1396/11/25 1,099,554 1,090,659 0 1,989 913,069 0 273,345 639,724 697,720,717,522
  11 1396/11/24 1,100,148 1,091,250 0 0 911,080 0 273,345 637,735 695,928,328,663
  12 1396/11/23 1,100,211 1,091,325 0 0 911,080 0 273,345 637,735 695,976,134,747
  13 1396/11/22 1,100,274 1,091,404 0 0 911,080 0 273,345 637,735 696,026,476,638
  14 1396/11/21 1,100,338 1,091,467 0 0 911,080 0 273,345 637,735 696,066,905,089
  15 1396/11/20 1,100,400 1,091,545 0 0 911,080 0 273,345 637,735 696,116,646,691
  16 1396/11/19 1,100,463 1,091,609 0 3,147 911,080 0 273,345 637,735 696,157,009,484
  17 1396/11/18 1,100,527 1,091,628 0 0 907,933 0 273,345 634,588 692,734,004,802
  18 1396/11/17 1,100,589 1,091,705 0 1 907,933 0 273,345 634,588 692,782,711,801
  19 1396/11/16 1,100,652 1,091,782 0 0 907,932 0 273,345 634,587 692,830,847,898
  20 1396/11/15 1,100,714 1,091,858 0 4,052 907,932 0 273,345 634,587 692,879,165,797
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق