صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۹,۹۵۱,۰۴۲,۱۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۶۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۶۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۶,۶۹۳
تاریخ انتشار
1398/07/28
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۱۴۶,۶۹۳ ۱,۱۴۶,۶۹۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۵۱,۰۴۲,۱۹۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۱۴۶,۷۰۱ ۱,۱۴۶,۷۰۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۵۷,۰۰۵,۲۲۷
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۱۴۶,۷۰۹ ۱,۱۴۶,۷۰۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۶۲,۹۶۸,۲۷۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۱۴۶,۷۱۸ ۱,۱۴۶,۷۱۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۶۸,۹۳۱,۳۴۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۱۴۶,۷۲۶ ۱,۱۴۶,۷۲۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۷۴,۸۹۴,۴۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۱۴۶,۷۳۴ ۱,۱۴۶,۷۳۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۸۰,۸۵۷,۵۳۸
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۱۴۶,۷۴۲ ۱,۱۴۶,۷۴۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۸۶,۸۲۰,۶۶۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۱۴۶,۷۵۰ ۱,۱۴۶,۷۵۱ ۱- ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۹۲,۷۸۳,۸۰۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۱۴۶,۷۵۹ ۱,۱۴۶,۷۵۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۹۸,۷۴۶,۹۵۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۱۴۶,۷۶۷ ۱,۱۴۶,۷۶۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۰۴,۷۱۰,۱۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۱۴۶,۷۷۵ ۱,۱۴۶,۷۷۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۱۰,۶۷۳,۳۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۱۴۶,۷۸۳ ۱,۱۴۶,۷۸۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۱۶,۶۳۶,۵۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۱۴۶,۷۳۶ ۱,۱۴۶,۷۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۸۲,۴۴۴,۷۵۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۱۴۶,۷۴۴ ۱,۱۴۶,۷۴۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۸۸,۴۰۷,۸۷۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۱۴۶,۷۵۳ ۱,۱۴۶,۷۵۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۹۹۴,۳۷۱,۰۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۱۴۶,۷۶۱ ۱,۱۴۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۰۰,۳۳۴,۱۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۱۴۶,۷۶۹ ۱,۱۴۶,۷۶۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۰۶,۲۹۷,۳۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۱۴۶,۷۷۷ ۱,۱۴۶,۷۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۱۲,۲۶۰,۵۶۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۱۴۶,۷۸۶ ۱,۱۴۶,۷۸۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۱۸,۲۲۳,۷۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۱۴۶,۷۹۴ ۱,۱۴۶,۷۹۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۳۰,۰۲۴,۱۸۷,۰۱۰