صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۹,۳۲۷,۳۲۴,۷۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۸۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۸۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۸۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۱۴۵,۸۳۱ ۱,۱۴۵,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۲۷,۳۲۴,۷۴۹
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۱۴۵,۸۳۹ ۱,۱۴۵,۸۳۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۳۳,۱۶۶,۸۷۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۱۴۵,۸۴۷ ۱,۱۴۵,۸۴۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۳۹,۰۰۹,۰۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۱۴۵,۸۵۵ ۱,۱۴۵,۸۵۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۴۴,۸۵۱,۱۸۸
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۱۴۵,۸۶۳ ۱,۱۴۵,۸۶۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۵۰,۶۹۳,۳۶۹
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۱۴۵,۸۷۱ ۱,۱۴۵,۸۷۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۵۶,۵۳۵,۵۶۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۱۴۵,۸۸۰ ۱,۱۴۵,۸۸۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۶۲,۳۷۷,۷۸۴
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۱۴۵,۸۸۸ ۱,۱۴۵,۸۸۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۶۸,۲۲۰,۰۱۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۱۴۵,۸۹۶ ۱,۱۴۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۷۴,۰۶۲,۲۶۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۱۴۵,۹۰۴ ۱,۱۴۵,۹۰۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۷۹,۹۰۴,۵۳۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۱۴۵,۹۱۲ ۱,۱۴۵,۹۱۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۸۵,۷۴۶,۸۲۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۱۴۵,۹۲۰ ۱,۱۴۵,۹۲۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۹۱,۵۸۹,۱۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۱۴۵,۹۲۸ ۱,۱۴۵,۹۲۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۳۹۷,۴۳۱,۴۴۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۱۴۵,۹۳۶ ۱,۱۴۵,۹۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۰۳,۲۷۳,۷۸۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۱۴۵,۹۴۴ ۱,۱۴۵,۹۴۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۰۹,۱۱۶,۱۴۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۱۴۵,۹۵۲ ۱,۱۴۵,۹۵۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۱۴,۹۵۸,۵۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۱۴۵,۹۶۰ ۱,۱۴۵,۹۶۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۲۰,۸۰۰,۹۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۱۴۵,۹۶۸ ۱,۱۴۵,۹۶۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۲۶,۶۴۳,۳۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۱۴۵,۹۷۶ ۱,۱۴۵,۹۷۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۳۲,۴۸۵,۷۴۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۱۴۵,۹۸۴ ۱,۱۴۵,۹۸۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۴۳۸,۳۲۸,۱۸۶