اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 526,360
تعداد واحدهای باقی مانده: 473,640
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 601,675,316,028
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,155,611
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,143,087
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,143,087
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/18 1,155,611 1,143,087 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,675,316,028
  2 1398/02/17 1,155,704 1,143,180 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,724,144,709
  3 1398/02/16 1,155,729 1,143,205 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,737,582,489
  4 1398/02/15 1,155,822 1,143,298 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,786,372,406
  5 1398/02/14 1,155,914 1,143,391 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,835,162,323
  6 1398/02/13 1,156,007 1,143,483 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,883,952,240
  7 1398/02/12 1,156,100 1,143,576 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,932,742,157
  8 1398/02/11 1,156,193 1,143,669 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 601,981,532,074
  9 1398/02/10 1,156,285 1,143,762 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,030,321,991
  10 1398/02/09 1,156,378 1,143,854 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,079,111,908
  11 1398/02/08 1,156,471 1,143,947 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,127,901,825
  12 1398/02/07 1,156,561 1,144,037 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 602,175,398,798
  13 1398/02/06 1,150,407 1,150,407 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,528,165,903
  14 1398/02/05 1,150,497 1,150,497 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,575,843,977
  15 1398/02/04 1,150,588 1,150,588 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,623,522,051
  16 1398/02/03 1,150,679 1,150,679 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,671,200,125
  17 1398/02/02 1,150,769 1,150,769 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,718,878,199
  18 1398/02/01 1,150,860 1,150,860 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,766,556,273
  19 1398/01/31 1,150,950 1,150,950 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,814,234,347
  20 1398/01/30 1,151,041 1,151,041 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,861,912,421