صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۴۸,۸۱۱,۲۵۸,۹۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۶,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۵,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۵,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۱۸۶,۰۳۴ ۱,۱۸۵,۴۲۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۸,۸۱۱,۲۵۸,۹۲۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۱۸۱,۶۵۶ ۱,۱۸۱,۰۶۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۵,۳۱۸,۲۰۹,۰۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۱۷۷,۱۷۴ ۱,۱۷۶,۶۰۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۱,۷۴۷,۸۰۷,۸۰۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۱۷۲,۸۱۸ ۱,۱۷۲,۲۶۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۸,۲۷۵,۸۰۱,۰۰۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۱۶۸,۶۱۶ ۱,۱۶۸,۰۸۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۴,۹۲۶,۴۱۹,۸۹۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۱۶۸,۶۲۵ ۱,۱۶۸,۰۸۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۴,۹۳۳,۵۹۳,۲۶۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۱۶۸,۶۳۴ ۱,۱۶۸,۰۹۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۴,۹۴۰,۷۶۶,۶۳۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۱۶۶,۴۵۸ ۱,۱۶۵,۹۳۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۳,۲۰۵,۷۷۰,۲۸۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۱۶۲,۴۶۹ ۱,۱۶۱,۹۶۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۰,۰۲۸,۶۶۳,۳۸۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۱۶۵,۸۶۹ ۱,۱۶۵,۳۴۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۲,۷۴۱,۰۴۶,۲۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۱۷۰,۱۲۳ ۱,۱۶۹,۵۸۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۶,۱۳۱,۱۶۷,۳۵۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۱۷۴,۴۱۷ ۱,۱۷۳,۸۶۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۹,۵۵۶,۰۳۱,۳۳۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۱۷۴,۴۲۶ ۱,۱۷۳,۸۷۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۹,۵۶۳,۳۱۷,۹۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۱۷۴,۴۳۵ ۱,۱۷۳,۸۸۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۹,۵۷۰,۶۰۴,۵۴۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۱۷۸,۶۵۰ ۱,۱۷۸,۰۸۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۲,۹۳۳,۱۶۹,۲۴۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۱۸۳,۱۷۷ ۱,۱۸۲,۵۹۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۶,۵۴۷,۰۸۰,۸۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۱۸۷,۲۵۵ ۱,۱۸۶,۶۶۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۹,۸۰۱,۱۰۲,۳۹۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۱۹۱,۸۳۷ ۱,۱۹۱,۲۳۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۳,۴۵۷,۳۳۵,۹۶۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۱۹۶,۷۴۷ ۱,۱۹۶,۱۲۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۷,۳۷۵,۱۶۸,۳۰۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۱۹۶,۷۵۷ ۱,۱۹۶,۱۳۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۷,۳۸۲,۹۲۱,۱۰۱