صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۴۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۶۱,۹۰۰,۰۴۵,۱۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۲,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۲۱۲,۶۶۸ ۱,۲۱۲,۲۵۵ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۶۱,۹۰۰,۰۴۵,۱۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۲۰۹,۴۹۰ ۱,۲۰۹,۰۸۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۵۸,۸۵۷,۴۹۲,۱۷۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۲۱۳,۸۸۵ ۱,۲۱۳,۴۵۴ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۶۳,۰۴۹,۵۸۹,۲۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۲۱۷,۱۴۸ ۱,۲۱۶,۷۲۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۶۶,۱۷۹,۴۶۱,۸۱۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۲۲۴,۹۴۸ ۱,۲۲۴,۵۰۶ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۲۲۴,۹۶۱ ۱,۲۲۴,۵۲۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۷۳,۶۵۵,۷۳۳,۹۰۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۲۲۴,۹۷۵ ۱,۲۲۴,۵۳۴ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۷۳,۶۶۹,۲۵۳,۶۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۲۳۴,۶۴۳ ۱,۲۳۴,۲۰۹ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۸۲,۹۴۲,۳۱۶,۷۸۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۲۴۲,۰۴۶ ۱,۲۴۱,۵۹۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۹۰,۰۱۷,۷۳۱,۳۲۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۲۳۱,۴۶۴ ۱,۲۳۱,۰۰۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۷۹,۸۶۸,۷۰۷,۶۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۲۳۱,۰۸۶ ۱,۲۳۰,۶۳۶ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۷۹,۵۱۸,۲۰۸,۷۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۲۳۵,۱۴۵ ۱,۲۳۴,۷۰۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۸۳,۴۱۳,۹۴۱,۱۱۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۲۳۵,۱۵۸ ۱,۲۳۴,۷۱۴ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۸۳,۴۲۶,۳۴۱,۵۳۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۲۳۵,۱۷۱ ۱,۲۳۴,۷۲۷ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۸۳,۴۳۸,۷۴۱,۹۴۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۲۴۴,۸۵۴ ۱,۲۴۴,۴۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۹۲,۷۰۹,۹۸۸,۹۳۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۲۴۸,۱۹۸ ۱,۲۴۷,۹۲۹ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۱۹۶,۰۹۲,۷۰۶,۸۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۲۵۶,۸۸۸ ۱,۲۵۶,۶۳۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۲۰۴,۴۳۲,۱۴۲,۵۲۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۲۶۵,۱۴۳ ۱,۲۶۴,۸۹۸ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۲۱۲,۳۵۶,۲۷۴,۹۲۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۲۶۵,۲۷۳ ۱,۲۶۵,۰۳۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۲۱۲,۴۸۵,۲۸۵,۲۲۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۲۶۵,۲۸۴ ۱,۲۶۵,۰۴۳ ۰ ۱۵۸,۰۶۶ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۲۱۲,۴۹۵,۴۰۲,۷۴۵