اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 526,360
تعداد واحدهای باقی مانده: 473,640
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 604,078,202,408
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,160,176
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,147,652
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,147,652
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,160,176 1,147,652 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,078,202,408
  2 1397/12/26 1,160,270 1,147,746 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,127,503,487
  3 1397/12/25 1,160,363 1,147,840 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,176,804,713
  4 1397/12/24 1,160,457 1,147,933 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,226,106,086
  5 1397/12/23 1,160,550 1,148,027 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,275,407,607
  6 1397/12/22 1,160,644 1,148,121 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,324,709,276
  7 1397/12/21 1,160,738 1,148,214 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,374,011,092
  8 1397/12/20 1,160,831 1,148,308 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,423,313,055
  9 1397/12/19 1,160,925 1,148,402 1- 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,472,615,165
  10 1397/12/18 1,161,019 1,148,495 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,521,917,422
  11 1397/12/17 1,161,112 1,148,589 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,571,219,827
  12 1397/12/16 1,161,207 1,148,683 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,620,772,545
  13 1397/12/15 1,161,298 1,148,775 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,668,977,092
  14 1397/12/14 1,161,390 1,148,866 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,717,182,385
  15 1397/12/13 1,161,481 1,148,958 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,765,388,421
  16 1397/12/12 1,161,573 1,149,049 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,813,595,201
  17 1397/12/11 1,161,665 1,149,141 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,861,802,726
  18 1397/12/10 1,161,756 1,149,232 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,910,010,993
  19 1397/12/09 1,161,848 1,149,324 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 604,958,220,004
  20 1397/12/08 1,161,939 1,149,416 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 605,006,429,756