صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۹,۱۸۲,۶۸۹,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۶۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۶۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۵,۶۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۱۴۵,۶۳۱ ۱,۱۴۵,۶۳۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۱۸۲,۶۸۹,۲۶۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۱۴۵,۶۳۶ ۱,۱۴۵,۶۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۱۸۶,۲۰۰,۴۹۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۱۴۵,۶۴۱ ۱,۱۴۵,۶۴۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۱۸۹,۷۱۱,۷۱۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۱۴۵,۶۴۶ ۱,۱۴۵,۶۴۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۱۹۳,۲۲۲,۹۴۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۱۴۵,۶۵۱ ۱,۱۴۵,۶۵۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۱۹۶,۷۳۴,۱۶۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۱۴۵,۶۵۵ ۱,۱۴۵,۶۵۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۰۰,۲۴۵,۳۸۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۱۴۵,۶۶۰ ۱,۱۴۵,۶۶۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۰۳,۷۵۶,۶۱۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۱۴۵,۶۶۵ ۱,۱۴۵,۶۶۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۰۷,۲۶۷,۸۳۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۱۴۵,۶۷۳ ۱,۱۴۵,۶۷۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۱۳,۲۵۵,۳۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۱۴۵,۶۸۲ ۱,۱۴۵,۶۸۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۱۹,۲۴۲,۸۶۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۱۴۵,۶۹۰ ۱,۱۴۵,۶۹۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۲۵,۱۱۹,۱۷۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۱۴۵,۶۹۸ ۱,۱۴۵,۶۹۸ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۳۰,۹۹۵,۵۰۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۱۴۵,۷۰۶ ۱,۱۴۵,۷۰۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۳۶,۸۷۱,۸۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۱۴۵,۷۱۴ ۱,۱۴۵,۷۱۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۴۲,۷۴۸,۲۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۱۴۵,۷۲۲ ۱,۱۴۵,۷۲۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۴۸,۶۲۴,۶۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۱۴۵,۷۳۰ ۱,۱۴۵,۷۳۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۵۴,۵۰۱,۰۱۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۱۴۵,۷۳۹ ۱,۱۴۵,۷۳۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۶۰,۳۷۷,۴۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۱۴۵,۷۴۷ ۱,۱۴۵,۷۴۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۶۶,۲۵۳,۸۷۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۱۴۵,۷۵۵ ۱,۱۴۵,۷۵۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۷۲,۱۳۰,۳۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱,۱۴۵,۷۶۳ ۱,۱۴۵,۷۶۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۸ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۸ ۸۲۹,۲۷۸,۰۵۶,۸۰۲