صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۴۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۲,۹۰۶,۷۲۶,۱۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۳۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۹۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۵,۹۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۰۳۶,۳۶۱ ۱,۰۳۵,۹۳۷ ۱,۰۳۵,۹۳۷ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۹۹۲,۹۰۶,۷۲۶,۱۹۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۰۴۸,۳۹۲ ۱,۰۴۷,۹۶۳ ۱,۰۴۷,۹۶۳ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۰۴,۴۳۳,۰۶۲,۰۵۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۰۶۱,۱۳۹ ۱,۰۶۰,۷۰۰ ۱,۰۶۰,۷۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۶,۶۴۱,۰۷۶,۶۱۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۰۷۰,۶۹۵ ۱,۰۷۰,۲۵۶ ۱,۰۷۰,۲۵۶ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۵,۷۹۹,۲۵۷,۵۲۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۰۵۸,۸۴۹ ۱,۰۵۸,۴۱۸ ۱,۰۵۸,۴۱۸ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۴,۴۵۳,۰۵۵,۳۵۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۰۵۸,۸۹۶ ۱,۰۵۸,۴۶۵ ۱,۰۵۸,۴۶۵ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۴,۴۹۸,۳۴۹,۴۲۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۰۵۸,۹۴۴ ۱,۰۵۸,۵۱۲ ۱,۰۵۸,۵۱۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۴,۵۴۳,۶۳۵,۵۳۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۰۵۷,۲۱۹ ۱,۰۵۶,۷۸۱ ۱,۰۵۶,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۲,۸۸۴,۴۹۹,۲۵۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۰۵۸,۱۰۸ ۱,۰۵۷,۶۷۰ ۱,۰۵۷,۶۷۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۱۳,۷۳۶,۲۶۱,۴۴۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۰۶۷,۴۵۴ ۱,۰۶۷,۰۰۲ ۱,۰۶۷,۰۰۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۲,۶۸۰,۵۶۵,۳۸۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۰۷۰,۰۹۹ ۱,۰۶۹,۶۴۲ ۱,۰۶۹,۶۴۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۵,۲۱۱,۴۲۶,۹۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۰۷۶,۴۰۵ ۱,۰۷۵,۹۳۹ ۱,۰۷۵,۹۳۹ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۳۱,۲۴۶,۷۱۱,۸۳۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۰۷۶,۴۵۳ ۱,۰۷۵,۹۸۸ ۱,۰۷۵,۹۸۸ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۳۱,۲۹۳,۱۵۷,۹۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۰۷۶,۵۰۲ ۱,۰۷۶,۰۳۶ ۱,۰۷۶,۰۳۶ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۳۱,۳۳۹,۵۹۶,۱۳۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۰۷۵,۲۵۵ ۱,۰۷۴,۷۹۱ ۱,۰۷۴,۷۹۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۳۰,۱۴۶,۲۳۵,۱۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۰۸۷,۲۴۲ ۱,۰۸۶,۷۶۱ ۱,۰۸۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۴۱,۶۱۸,۷۱۵,۸۷۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۰۷۳,۷۵۴ ۱,۰۷۳,۲۹۳ ۱,۰۷۳,۲۹۳ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۸,۷۱۰,۴۱۵,۸۵۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۰۶۶,۶۱۲ ۱,۰۶۶,۱۶۲ ۱,۰۶۶,۱۶۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۱,۸۷۵,۵۸۰,۵۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۰۶۵,۸۶۱ ۱,۰۶۵,۴۱۲ ۱,۰۶۵,۴۱۲ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۱,۱۵۶,۸۷۷,۱۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۰۶۵,۹۰۷ ۱,۰۶۵,۴۵۷ ۱,۰۶۵,۴۵۷ ۰ ۰ ۱,۵۲۵,۴۶۲ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۹۵۸,۴۶۲ ۱,۰۲۱,۲۰۰,۱۷۴,۶۴۶
  مشاهده همه