صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰۸,۸۰۶,۹۱۳,۶۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۱۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۳۵,۴۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۵,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۱۳۶,۱۲۷ ۱,۱۳۵,۴۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۰۸,۸۰۶,۹۱۳,۶۰۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۱۳۴,۴۶۶ ۱,۱۳۳,۷۹۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۰۷,۴۸۸,۰۹۶,۰۶۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۱۳۴,۴۷۹ ۱,۱۳۳,۸۱۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۰۷,۴۹۸,۵۰۵,۰۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۱۳۴,۴۹۲ ۱,۱۳۳,۸۲۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۰۷,۵۰۸,۹۱۴,۱۲۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۱۳۸,۴۳۱ ۱,۱۳۷,۷۴۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۰,۶۴۴,۷۸۷,۱۲۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۱۴۰,۴۳۰ ۱,۱۳۹,۷۳۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۲,۲۳۷,۹۵۳,۹۸۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۱۴۰,۴۴۳ ۱,۱۳۹,۷۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۲,۲۴۸,۵۴۱,۳۱۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۱۴۰,۴۵۶ ۱,۱۳۹,۷۶۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۲,۲۵۹,۱۲۸,۶۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۱۴۱,۴۹۴ ۱,۱۴۰,۷۹۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۳,۰۸۳,۸۲۱,۵۳۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۱۴۱,۵۰۷ ۱,۱۴۰,۸۰۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۳,۰۹۴,۴۵۲,۲۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۱۴۱,۵۲۱ ۱,۱۴۰,۸۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۳,۱۰۵,۰۸۲,۹۸۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۱۴۳,۳۶۷ ۱,۱۴۲,۶۶۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۴,۵۸۱,۲۶۳,۳۵۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۱۴۲,۷۳۱ ۱,۱۴۲,۰۴۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۴,۰۸۴,۴۶۳,۰۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۱۳۹,۱۴۲ ۱,۱۳۸,۴۶۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۱,۲۲۴,۶۹۰,۸۰۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۱۳۷,۱۹۹ ۱,۱۳۶,۵۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۰۹,۶۷۷,۳۵۳,۱۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۱۳۹,۶۱۷ ۱,۱۳۸,۹۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۱,۵۹۸,۰۹۸,۵۵۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۱۳۹,۶۳۱ ۱,۱۳۸,۹۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۱,۶۰۸,۵۴۳,۸۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۱۳۹,۶۴۴ ۱,۱۳۸,۹۶۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۱,۶۱۸,۹۸۹,۲۳۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۱۴۲,۱۴۳ ۱,۱۴۱,۴۴۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۳,۶۰۶,۱۳۴,۳۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۱۴۵,۳۸۹ ۱,۱۴۴,۶۶۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۶,۱۸۷,۸۰۱,۶۵۸