صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۳۷,۶۸۱,۱۶۶,۱۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۲,۲۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۱,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۱,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۱۷۲,۲۰۵ ۱,۱۷۱,۵۲۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۷,۶۸۱,۱۶۶,۱۷۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۱۶۹,۰۲۱ ۱,۱۶۸,۳۴۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۵,۱۴۱,۲۱۴,۰۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۱۶۶,۶۳۹ ۱,۱۶۵,۹۷۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۳,۲۴۰,۹۸۱,۶۰۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۱۶۲,۶۳۷ ۱,۱۶۱,۹۹۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۳۰,۰۵۴,۶۱۴,۸۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۱۶۱,۵۴۱ ۱,۱۶۰,۸۹۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۹,۱۷۳,۲۳۲,۱۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۱۶۱,۵۵۴ ۱,۱۶۰,۹۰۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۹,۱۸۳,۶۰۸,۰۶۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۱۶۱,۵۶۷ ۱,۱۶۰,۹۱۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۹,۱۹۳,۹۸۳,۹۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۱۵۹,۶۸۰ ۱,۱۵۹,۰۲۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۷,۶۷۹,۹۸۶,۹۲۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۱۵۷,۹۰۵ ۱,۱۵۷,۲۵۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۶,۲۶۲,۲۹۲,۳۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۱۵۶,۷۶۸ ۱,۱۵۶,۱۱۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۵,۳۴۸,۹۸۷,۲۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۱۵۴,۶۰۴ ۱,۱۵۳,۹۵۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۳,۶۲۰,۵۴۲,۲۵۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۱۵۱,۲۲۶ ۱,۱۵۰,۵۸۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۰,۹۲۶,۵۹۷,۲۴۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۱۵۱,۲۳۹ ۱,۱۵۰,۶۰۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۰,۹۳۶,۸۸۶,۸۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۱۵۱,۲۵۲ ۱,۱۵۰,۶۱۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۰,۹۴۷,۱۷۶,۵۱۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۱۵۱,۲۶۵ ۱,۱۵۰,۶۲۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۲۰,۹۵۷,۴۶۶,۱۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۱۴۹,۶۳۸ ۱,۱۴۸,۹۹۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۹,۶۵۱,۵۲۳,۴۳۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۱۴۸,۴۸۲ ۱,۱۴۷,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۸,۷۱۹,۳۳۰,۷۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱,۱۴۶,۴۵۷ ۱,۱۴۵,۸۰۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۷,۰۹۹,۷۴۴,۱۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱,۱۴۵,۴۱۳ ۱,۱۴۴,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۶,۲۵۴,۹۰۲,۸۷۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱,۱۴۵,۴۲۶ ۱,۱۴۴,۷۶۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۱۶,۲۶۵,۳۰۶,۱۴۹