صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸۶,۳۴۲,۸۳۵,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۳,۱۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۳۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۲۳۳,۱۲۱ ۱,۲۳۲,۳۱۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۶,۳۴۲,۸۳۵,۱۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۲۳۳,۳۲۵ ۱,۲۳۲,۵۲۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۶,۵۰۴,۹۶۴,۱۶۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۲۳۵,۰۰۳ ۱,۲۳۴,۱۹۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۷,۸۴۸,۳۳۶,۲۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۲۳۵,۰۰۹ ۱,۲۳۴,۲۰۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۷,۸۵۲,۴۸۱,۸۳۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۲۳۵,۰۱۸ ۱,۲۳۴,۲۱۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۷,۸۶۰,۲۵۲,۸۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۲۳۵,۰۲۸ ۱,۲۳۴,۲۲۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۷,۸۶۸,۰۲۳,۷۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۲۳۵,۰۳۸ ۱,۲۳۴,۲۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۷,۸۷۵,۷۹۴,۷۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۲۳۹,۵۲۰ ۱,۲۳۸,۶۹۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۹۱,۴۴۹,۵۰۳,۱۶۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۲۳۳,۴۳۹ ۱,۲۳۲,۶۴۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۶,۶۰۳,۹۷۲,۸۶۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۲۲۷,۶۷۳ ۱,۲۲۶,۹۱۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۸۲,۰۱۷,۷۰۲,۳۸۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۲۲۱,۹۵۹ ۱,۲۲۱,۲۲۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۷,۴۶۰,۹۹۰,۹۵۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۲۲۱,۷۰۴ ۱,۲۲۰,۹۶۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۷,۲۵۷,۳۸۲,۱۵۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۲۲۱,۷۱۲ ۱,۲۲۰,۹۷۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۷,۲۶۴,۰۷۵,۹۴۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۲۲۱,۲۷۲ ۱,۲۲۰,۵۳۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۶,۹۱۱,۹۱۱,۷۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۲۱۷,۴۵۷ ۱,۲۱۶,۷۲۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۳,۸۶۱,۶۴۹,۹۸۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۲۱۵,۳۹۱ ۱,۲۱۴,۶۶۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۷۲,۲۱۴,۹۴۴,۴۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۲۰۹,۹۴۸ ۱,۲۰۹,۲۴۹ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۷,۸۷۸,۱۴۱,۶۸۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱,۲۰۹,۹۵۹ ۱,۲۰۹,۲۶۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۷,۸۸۷,۴۶۸,۲۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱,۲۰۴,۶۵۷ ۱,۲۰۳,۹۸۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۳,۶۶۳,۰۹۲,۷۲۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱,۲۰۴,۶۶۸ ۱,۲۰۳,۹۹۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۳,۶۷۲,۲۳۶,۹۸۳