اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 526,360
تعداد واحدهای باقی مانده: 473,640
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 606,828,365,546
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,165,401
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,152,877
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,152,877
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/28 1,165,401 1,152,877 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 606,828,365,546
  2 1397/10/27 1,165,492 1,152,969 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 606,876,575,828
  3 1397/10/26 1,165,584 1,153,060 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 606,924,786,852
  4 1397/10/25 1,165,675 1,153,152 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 606,972,998,619
  5 1397/10/24 1,165,767 1,153,243 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,021,211,127
  6 1397/10/23 1,165,859 1,153,335 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,069,424,376
  7 1397/10/22 1,165,950 1,153,427 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,117,638,366
  8 1397/10/21 1,166,042 1,153,518 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,165,853,097
  9 1397/10/20 1,166,133 1,153,610 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,214,068,568
  10 1397/10/19 1,166,225 1,153,701 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,262,284,779
  11 1397/10/18 1,166,317 1,153,793 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,310,501,728
  12 1397/10/17 1,166,408 1,153,885 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,358,728,317
  13 1397/10/16 1,166,500 1,153,976 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,406,937,759
  14 1397/10/15 1,166,591 1,154,068 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,455,147,953
  15 1397/10/14 1,166,683 1,154,159 0 0 1,093,360 0 567,000 526,360 607,503,358,894
  16 1397/10/13 1,166,775 1,154,251 0 0 1,093,360 181,056 567,000 526,360 607,551,570,580
  17 1397/10/12 1,163,662 1,154,344 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 816,601,314,417
  18 1397/10/11 1,163,731 1,154,413 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 816,650,151,738
  19 1397/10/10 1,163,800 1,154,482 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 816,698,989,806
  20 1397/10/09 1,163,869 1,154,551 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 816,747,828,619