اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 731,095
تعداد واحدهای باقی مانده: 268,905
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 829,288,430,755
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,143,540
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,134,310
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,134,310
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 1,143,540 1,134,310 0 0 1,004,440 0 273,345 731,095 829,288,430,755
  2 1397/03/26 1,143,611 1,134,385 0 0 1,004,440 0 273,345 731,095 829,343,164,282
  3 1397/03/25 1,143,679 1,134,453 0 0 1,004,440 0 273,345 731,095 829,392,990,390
  4 1397/03/24 1,143,747 1,134,521 0 3 1,004,440 0 273,345 731,095 829,442,817,165
  5 1397/03/23 1,143,815 1,134,589 0 953 1,004,437 0 273,345 731,092 829,489,213,152
  6 1397/03/22 1,143,885 1,134,650 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,452,018,899
  7 1397/03/21 1,143,955 1,134,730 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,510,625,125
  8 1397/03/20 1,143,496 1,134,288 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,187,709,782
  9 1397/03/19 1,143,566 1,134,362 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,241,712,389
  10 1397/03/18 1,143,637 1,134,436 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,296,229,857
  11 1397/03/17 1,143,705 1,134,505 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,346,276,855
  12 1397/03/16 1,143,775 1,134,574 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,396,965,864
  13 1397/03/15 1,143,843 1,134,643 0 0 1,003,484 0 273,345 730,139 828,447,004,337
  14 1397/03/14 1,143,912 1,134,711 0 382 1,003,484 0 273,345 730,139 828,497,043,260
  15 1397/03/13 1,143,980 1,134,775 0 404 1,003,102 0 273,345 729,757 828,110,080,969
  16 1397/03/12 1,144,051 1,134,845 0 0 1,002,698 0 273,345 729,353 827,702,610,131
  17 1397/03/11 1,144,120 1,134,918 0 0 1,002,698 0 273,345 729,353 827,755,572,205
  18 1397/03/10 1,144,189 1,134,986 0 3,439 1,002,698 0 273,345 729,353 827,805,691,709
  19 1397/03/09 1,144,258 1,135,011 0 557 999,259 0 273,345 725,914 823,920,696,583
  20 1397/03/08 1,144,327 1,135,079 0 0 998,702 0 273,345 725,357 823,337,206,769
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق