اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 707,416
تعداد واحدهای باقی مانده: 292,584
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 818,834,482,591
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,166,819
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,157,501
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,157,501
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 1,166,819 1,157,501 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 818,834,482,591
  2 1397/08/25 1,166,888 1,157,569 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 818,883,027,410
  3 1397/08/24 1,166,956 1,157,638 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 818,931,573,040
  4 1397/08/23 1,167,025 1,157,707 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 818,980,119,482
  5 1397/08/22 1,167,094 1,157,775 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,028,666,735
  6 1397/08/21 1,167,162 1,157,844 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,077,214,798
  7 1397/08/20 1,167,231 1,157,912 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,125,763,671
  8 1397/08/19 1,167,299 1,157,981 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,174,313,354
  9 1397/08/18 1,167,368 1,158,050 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,222,932,549
  10 1397/08/17 1,167,437 1,158,119 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,271,720,208
  11 1397/08/16 1,167,506 1,158,187 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,320,190,541
  12 1397/08/15 1,167,574 1,158,256 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,368,661,692
  13 1397/08/14 1,167,643 1,158,324 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,417,133,660
  14 1397/08/13 1,167,711 1,158,393 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,465,606,446
  15 1397/08/12 1,167,780 1,158,461 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,514,080,048
  16 1397/08/11 1,167,848 1,158,530 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,562,554,465
  17 1397/08/10 1,167,917 1,158,598 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,611,029,697
  18 1397/08/09 1,167,985 1,158,667 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,659,505,745
  19 1397/08/08 1,168,054 1,158,735 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,707,982,606
  20 1397/08/07 1,168,122 1,158,804 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 819,756,460,281