اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 707,416
تعداد واحدهای باقی مانده: 292,584
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 820,192,795,868
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,168,739
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,159,421
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,159,421
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/28 1,168,739 1,159,421 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,192,795,868
  2 1397/07/27 1,168,808 1,159,489 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,241,281,648
  3 1397/07/26 1,168,876 1,159,558 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,289,768,236
  4 1397/07/25 1,168,945 1,159,626 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,338,255,631
  5 1397/07/24 1,169,013 1,159,695 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,386,743,832
  6 1397/07/23 1,169,082 1,159,763 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,435,232,839
  7 1397/07/22 1,169,150 1,159,832 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,483,722,651
  8 1397/07/21 1,169,219 1,159,901 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,532,213,269
  9 1397/07/20 1,169,287 1,159,969 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,580,704,691
  10 1397/07/19 1,169,356 1,160,038 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,629,196,917
  11 1397/07/18 1,169,425 1,160,106 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,677,689,947
  12 1397/07/17 1,169,493 1,160,175 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,726,193,634
  13 1397/07/16 1,169,562 1,160,243 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,774,678,314
  14 1397/07/15 1,169,630 1,160,312 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,823,163,821
  15 1397/07/14 1,169,699 1,160,380 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,871,650,141
  16 1397/07/13 1,169,767 1,160,449 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,920,137,272
  17 1397/07/12 1,169,836 1,160,517 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 820,968,625,215
  18 1397/07/11 1,169,904 1,160,586 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,017,113,967
  19 1397/07/10 1,169,973 1,160,655 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,065,603,528
  20 1397/07/09 1,170,041 1,160,723 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,114,093,900