صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۰,۳۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۹,۶۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۶۳,۳۹۱,۰۵۰,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۱۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۶۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۲۰۴,۱۴۴ ۱,۲۰۳,۶۴۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۳,۳۹۱,۰۵۰,۶۱۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۲۰۰,۳۹۵ ۱,۱۹۹,۹۰۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۶۰,۳۹۵,۸۶۷,۷۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۱۹۷,۹۶۷ ۱,۱۹۷,۴۷۵ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۸,۴۵۴,۱۲۰,۲۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۱۹۴,۲۱۴ ۱,۱۹۳,۷۳۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۵,۴۵۶,۶۰۲,۹۹۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۱۹۰,۴۸۰ ۱,۱۹۰,۰۰۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۲,۴۷۴,۲۱۴,۴۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۱۹۰,۴۹۲ ۱,۱۹۰,۰۱۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۲,۴۸۳,۸۲۲,۱۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۱۹۰,۵۰۴ ۱,۱۹۰,۰۲۸ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۵۲,۴۹۳,۴۲۹,۹۱۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۱۸۷,۰۱۹ ۱,۱۸۶,۵۴۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۹,۷۰۴,۱۱۲,۸۱۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۱۸۳,۴۹۹ ۱,۱۸۳,۰۲۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۶,۸۹۰,۲۰۹,۳۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۱۸۱,۶۹۵ ۱,۱۸۱,۲۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۵,۴۴۱,۵۳۴,۴۱۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۱۸۰,۲۸۴ ۱,۱۷۹,۸۰۲ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۴,۳۰۸,۶۲۱,۳۸۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۱۷۹,۴۹۷ ۱,۱۷۹,۰۱۶ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۳,۶۷۹,۸۱۷,۱۹۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۱۷۹,۵۱۲ ۱,۱۷۹,۰۳۱ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۳,۶۹۱,۹۶۱,۷۲۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۱۷۹,۵۲۷ ۱,۱۷۹,۰۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۳,۷۰۴,۱۰۶,۲۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۱۷۷,۷۳۲ ۱,۱۷۷,۱۴۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۲,۱۸۱,۴۵۱,۵۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۱۸۱,۰۵۳ ۱,۱۸۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۴,۸۲۵,۳۴۲,۸۳۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۱۷۷,۷۳۴ ۱,۱۷۶,۹۸۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۲,۰۵۲,۹۶۳,۱۱۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۱۷۵,۶۸۸ ۱,۱۷۴,۹۵۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۰,۴۳۱,۲۴۶,۵۲۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۱۷۶,۱۳۸ ۱,۱۷۵,۴۰۴ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۰,۷۸۸,۷۳۹,۱۱۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۱۷۶,۱۵۴ ۱,۱۷۵,۴۲۰ ۰ ۰ ۱,۳۶۷,۳۹۶ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۸۰۰,۳۹۶ ۹۴۰,۸۰۱,۶۳۷,۲۹۵