ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 313,667 88.88 764,685 96.8 656,349 96.17 658,351 98.66
اوراق 3,034 0.85 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,155 2.31 13,253 1.67 18,805 2.75 8,586 1.28
سایر دارایی ها 8,369 2.37 12,021 1.52 7,319 1.07 288 0.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 313,667 88.88 764,685 96.8 656,349 96.17 658,351 98.66
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق