ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 833,870 99.4 % 0 0 % 5,003 0.6 % 44 0.01 % 833,870 99.4 %
2 1396/07/29 833,447 99.4 % 0 0 % 5,003 0.6 % 44 0.01 % 833,447 99.4 %
3 1396/07/28 833,024 99.4 % 0 0 % 5,003 0.6 % 43 0.01 % 833,024 99.4 %
4 1396/07/27 833,024 99.4 % 0 0 % 5,003 0.6 % 42 0.01 % 833,024 99.4 %
5 1396/07/26 833,024 99.4 % 0 0 % 5,003 0.6 % 42 0.01 % 833,024 99.4 %
6 1396/07/25 833,024 95.83 % 0 0 % 36,228 4.17 % 41 0 % 833,024 95.83 %
7 1396/07/24 833,024 95.83 % 0 0 % 36,228 4.17 % 32 0 % 833,024 95.83 %
8 1396/07/23 833,024 95.83 % 0 0 % 36,228 4.17 % 23 0 % 833,024 95.83 %
9 1396/07/22 833,024 95.83 % 0 0 % 1,494 0.17 % 34,758 4 % 833,024 95.83 %
10 1396/07/21 832,407 95.83 % 0 0 % 1,494 0.17 % 34,758 4 % 832,407 95.83 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق