ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 658,351 98.67 % 0 0 % 8,586 1.29 % 288 0.04 % 658,351 98.67 %
2 1396/09/20 658,309 98.67 % 0 0 % 8,586 1.29 % 286 0.04 % 658,309 98.67 %
3 1396/09/19 657,970 98.67 % 0 0 % 8,586 1.29 % 285 0.04 % 657,970 98.67 %
4 1396/09/18 657,970 98.67 % 0 0 % 8,586 1.29 % 283 0.04 % 657,970 98.67 %
5 1396/09/17 657,970 98.67 % 0 0 % 8,586 1.29 % 282 0.04 % 657,970 98.67 %
6 1396/09/16 657,970 98.67 % 0 0 % 8,450 1.27 % 416 0.06 % 657,970 98.67 %
7 1396/09/15 657,970 98.67 % 0 0 % 8,450 1.27 % 414 0.06 % 657,970 98.67 %
8 1396/09/14 657,970 98.67 % 0 0 % 8,450 1.27 % 413 0.06 % 657,970 98.67 %
9 1396/09/13 657,970 98.67 % 0 0 % 8,453 1.27 % 411 0.06 % 657,970 98.67 %
10 1396/09/12 657,949 98.67 % 0 0 % 8,453 1.27 % 410 0.06 % 657,949 98.67 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق