ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 286,472 87.86 839,297 96.09 852,768 98.63 833,870 99.39
اوراق 3,251 0.99 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 7,579 2.32 6,726 0.77 6,167 0.71 5,003 0.59
سایر دارایی ها 7,681 2.35 30,284 3.46 5,667 0.65 44 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 286,472 87.86 839,297 96.09 852,768 98.63 833,870 99.39
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق