اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 800,928
تعداد واحدهای باقی مانده: 199,072
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 828,684,282,383
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,042,974
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,034,655
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,034,655
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت: نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 1,042,974 1,034,655 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,684,282,383
  2 1396/07/29 1,042,502 1,034,187 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,309,716,164
  3 1396/07/28 1,042,030 1,033,720 0 0 880,673 0 79,745 800,928 827,935,126,394
  4 1396/07/27 1,042,090 1,033,780 0 0 880,673 0 79,745 800,928 827,983,607,491
  5 1396/07/26 1,042,151 1,033,841 0 0 880,673 30,200 79,745 800,928 828,032,089,480
  6 1396/07/25 1,041,910 1,033,902 0 0 880,673 0 49,545 831,128 859,304,556,005
  7 1396/07/24 1,041,958 1,033,950 0 1 880,673 0 49,545 831,128 859,344,631,831
  8 1396/07/23 1,042,006 1,033,998 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,383,711,141
  9 1396/07/22 1,042,066 1,034,058 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,433,249,455
  10 1396/07/21 1,041,813 1,033,375 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,865,745,105
  11 1396/07/20 1,041,873 1,033,434 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,915,248,508
  12 1396/07/19 1,041,933 1,033,494 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,964,752,280
  13 1396/07/18 1,041,479 1,033,046 0 2,428 880,672 0 49,545 831,127 858,592,331,385
  14 1396/07/17 1,041,944 1,033,050 0 3,641 878,244 0 49,545 828,699 856,087,120,844
  15 1396/07/16 1,045,763 1,036,817 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,433,908,470
  16 1396/07/15 1,046,364 1,037,456 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,961,318,046
  17 1396/07/14 1,045,890 1,037,007 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,590,874,123
  18 1396/07/13 1,045,953 1,037,069 0 1,084 874,603 0 49,545 825,058 855,642,418,635
  19 1396/07/12 1,046,015 1,037,120 0 0 873,519 0 49,545 823,974 854,560,079,879
  20 1396/07/11 1,046,080 1,037,198 0 25,696 873,519 0 49,545 823,974 854,624,098,996
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق