اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 607,328
تعداد واحدهای باقی مانده: 392,672
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 667,076,095,538
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,107,400
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,098,379
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,098,379
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,107,400 1,098,379 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,076,095,538
  2 1396/10/25 1,107,467 1,098,469 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,131,090,424
  3 1396/10/24 1,107,530 1,098,561 0 0 880,673 0 273,345 607,328 667,186,659,519
  4 1396/10/23 1,110,249 1,101,273 0 0 880,673 0 273,345 607,328 668,834,209,062
  5 1396/10/22 1,112,458 1,103,465 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,165,343,800
  6 1396/10/21 1,112,522 1,103,529 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,204,279,353
  7 1396/10/20 1,112,586 1,103,593 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,243,216,280
  8 1396/10/19 1,113,185 1,104,198 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,610,364,157
  9 1396/10/18 1,113,250 1,104,275 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,656,837,581
  10 1396/10/17 1,113,316 1,104,390 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,726,759,290
  11 1396/10/16 1,113,382 1,104,499 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,792,948,597
  12 1396/10/15 1,113,445 1,104,562 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,831,417,694
  13 1396/10/14 1,113,509 1,104,625 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,869,888,178
  14 1396/10/13 1,113,572 1,104,689 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,908,360,049
  15 1396/10/12 1,113,106 1,104,227 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,627,856,323
  16 1396/10/11 1,112,640 1,103,765 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,347,335,552
  17 1396/10/10 1,112,174 1,103,303 0 0 880,673 0 273,345 607,328 670,066,797,735
  18 1396/10/09 1,111,708 1,102,841 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,786,242,870
  19 1396/10/08 1,111,771 1,102,904 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,824,647,938
  20 1396/10/07 1,111,834 1,102,968 0 0 880,673 0 273,345 607,328 669,863,054,386
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق