اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 756,828
تعداد واحدهای باقی مانده: 243,172
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 859,262,587,825
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,144,481
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,135,347
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,135,347
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,144,481 1,135,347 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,262,587,825
  2 1397/04/25 1,144,543 1,135,425 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,321,540,284
  3 1397/04/24 1,144,609 1,135,498 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,376,691,455
  4 1397/04/23 1,144,673 1,135,564 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,426,998,981
  5 1397/04/22 1,144,737 1,135,633 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,478,558,449
  6 1397/04/21 1,144,801 1,135,696 0 0 1,085,248 0 328,420 756,828 859,526,782,591
  7 1397/04/20 1,144,865 1,135,760 0 1,688 1,085,248 0 328,420 756,828 859,575,008,859
  8 1397/04/19 1,144,929 1,135,815 0 0 1,083,560 0 328,420 755,140 857,699,681,912
  9 1397/04/18 1,144,993 1,135,887 0 0 1,083,560 0 328,420 755,140 857,753,403,035
  10 1397/04/17 1,145,055 1,135,949 0 1,701 1,083,560 32,575 328,420 755,140 857,800,432,304
  11 1397/04/16 1,144,740 1,135,997 0 0 1,081,859 0 295,845 786,014 892,909,822,260
  12 1397/04/15 1,144,769 1,136,029 0 0 1,081,859 0 295,845 786,014 892,934,402,122
  13 1397/04/14 1,144,817 1,136,076 0 0 1,081,859 0 295,845 786,014 892,971,682,242
  14 1397/04/13 1,144,864 1,136,123 0 23,604 1,081,859 0 295,845 786,014 893,008,969,905
  15 1397/04/12 1,144,913 1,135,909 0 0 1,058,255 0 295,845 762,410 866,028,486,379
  16 1397/04/11 1,144,964 1,135,972 0 2,376 1,058,255 22,500 295,845 762,410 866,076,697,178
  17 1397/04/10 1,144,755 1,136,007 0 43,675 1,055,879 0 273,345 782,534 888,963,877,797
  18 1397/04/09 1,144,804 1,135,547 0 0 1,012,204 0 273,345 738,859 839,008,816,903
  19 1397/04/08 1,144,328 1,135,087 0 0 1,012,204 0 273,345 738,859 838,669,288,320
  20 1397/04/07 1,144,378 1,135,137 0 1,434 1,012,204 0 273,345 738,859 838,706,253,032