اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 707,416
تعداد واحدهای باقی مانده: 292,584
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 821,793,043,760
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,171,001
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,161,683
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,161,683
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,171,001 1,161,683 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,793,043,760
  2 1397/06/25 1,171,070 1,161,751 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,841,546,204
  3 1397/06/24 1,171,138 1,161,820 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,890,049,449
  4 1397/06/23 1,171,207 1,161,889 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,938,553,495
  5 1397/06/22 1,171,275 1,161,957 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 821,987,058,340
  6 1397/06/21 1,171,344 1,162,026 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,035,563,984
  7 1397/06/20 1,171,413 1,162,094 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,084,070,427
  8 1397/06/19 1,171,481 1,162,163 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,132,577,667
  9 1397/06/18 1,171,550 1,162,231 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,181,085,705
  10 1397/06/17 1,171,618 1,162,300 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,229,604,635
  11 1397/06/16 1,171,687 1,162,369 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,278,104,067
  12 1397/06/15 1,171,755 1,162,437 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,326,604,323
  13 1397/06/14 1,171,824 1,162,506 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,375,105,385
  14 1397/06/13 1,171,893 1,162,574 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,423,607,254
  15 1397/06/12 1,171,961 1,162,643 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,472,109,928
  16 1397/06/11 1,172,030 1,162,711 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,520,613,407
  17 1397/06/10 1,172,098 1,162,780 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,569,117,690
  18 1397/06/09 1,172,167 1,162,848 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,617,622,776
  19 1397/06/08 1,172,235 1,162,917 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,666,128,665
  20 1397/06/07 1,172,304 1,162,986 0 0 1,093,360 0 385,944 707,416 822,714,635,357