اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 612,928
تعداد واحدهای باقی مانده: 387,072
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 653,077,900,949
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,074,027
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,065,505
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,065,505
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,074,027 1,065,505 0 0 880,673 0 267,745 612,928 653,077,900,949
  2 1396/08/25 1,074,061 1,065,539 0 0 880,673 0 267,745 612,928 653,098,909,433
  3 1396/08/24 1,074,095 1,065,574 0 0 880,673 56,000 267,745 612,928 653,119,928,109
  4 1396/08/23 1,073,444 1,065,636 0 0 880,673 0 211,745 668,928 712,833,670,531
  5 1396/08/22 1,062,278 1,054,534 0 0 880,673 0 211,745 668,928 705,407,636,408
  6 1396/08/21 1,062,335 1,054,591 0 0 880,673 0 211,745 668,928 705,445,448,047
  7 1396/08/20 1,043,029 1,034,702 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,141,397,318
  8 1396/08/19 1,043,090 1,034,763 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,181,874,108
  9 1396/08/18 1,043,150 1,034,823 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,222,283,999
  10 1396/08/17 1,043,211 1,034,884 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,262,666,637
  11 1396/08/16 1,043,271 1,034,944 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,303,023,558
  12 1396/08/15 1,043,331 1,035,004 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,343,381,521
  13 1396/08/14 1,043,392 1,035,065 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,383,790,505
  14 1396/08/13 1,043,453 1,035,125 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,424,410,000
  15 1396/08/12 1,043,513 1,035,186 0 0 880,673 0 211,745 668,928 692,465,030,373
  16 1396/08/11 1,043,574 1,035,247 0 0 880,673 132,000 211,745 668,928 692,505,651,624
  17 1396/08/10 1,042,263 1,035,308 0 0 880,673 0 79,745 800,928 829,207,337,862
  18 1396/08/09 1,042,314 1,035,359 0 0 880,673 0 79,745 800,928 829,248,368,977
  19 1396/08/08 1,043,021 1,034,699 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,719,012,285
  20 1396/08/07 1,043,082 1,034,759 0 0 880,673 0 79,745 800,928 828,767,557,767
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق