صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۳,۷۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۲۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳۰,۲۴۵,۲۷۲,۰۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۷,۱۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۷,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۷,۱۰۱
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۱۴۷,۱۰۱ ۱,۱۴۷,۱۰۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۴۵,۲۷۲,۰۱۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۱۴۷,۱۰۹ ۱,۱۴۷,۱۰۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۵۱,۲۳۵,۹۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۱۴۷,۱۱۷ ۱,۱۴۷,۱۱۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۵۷,۱۹۹,۸۵۲
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۱۴۷,۱۲۶ ۱,۱۴۷,۱۲۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۶۳,۱۶۳,۸۰۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۱۴۷,۱۳۴ ۱,۱۴۷,۱۳۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۶۹,۱۲۷,۷۶۵
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۱۴۷,۱۴۲ ۱,۱۴۷,۱۴۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۷۵,۰۹۱,۷۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۱۴۷,۱۵۰ ۱,۱۴۷,۱۵۰ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۸۱,۰۵۵,۷۵۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۱۴۷,۱۵۹ ۱,۱۴۷,۱۵۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۸۷,۰۱۹,۷۶۹
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۱۴۷,۱۶۷ ۱,۱۴۷,۱۶۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۹۲,۹۸۳,۸۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۱۴۷,۱۷۵ ۱,۱۴۷,۱۷۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۹۸,۹۹۷,۸۶۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۱۴۷,۱۸۳ ۱,۱۴۷,۱۸۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۳۰۴,۹۶۱,۹۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۱۴۷,۱۳۶ ۱,۱۴۷,۱۳۶ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۷۰,۷۱۰,۵۰۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۱۴۷,۱۴۴ ۱,۱۴۷,۱۴۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۷۶,۷۲۴,۴۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۱۴۷,۱۵۳ ۱,۱۴۷,۱۵۳ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۸۲,۶۸۸,۴۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۱۴۷,۱۶۱ ۱,۱۴۷,۱۶۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۸۸,۶۳۲,۵۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۱۴۷,۱۶۹ ۱,۱۴۷,۱۶۹ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۲۹۴,۵۷۶,۵۷۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۱۴۷,۱۷۷ ۱,۱۴۷,۱۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۳۰۰,۵۲۰,۶۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۱۴۷,۱۸۵ ۱,۱۴۷,۱۸۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۳۰۶,۴۶۴,۷۲۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۱۴۷,۱۹۴ ۱,۱۴۷,۱۹۴ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۳۱۲,۴۰۸,۸۲۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۱۴۷,۲۰۲ ۱,۱۴۷,۲۰۲ ۰ ۰ ۱,۲۹۰,۷۷۷ ۰ ۵۶۷,۰۰۰ ۷۲۳,۷۷۷ ۸۳۰,۳۱۸,۳۵۲,۹۴۲